Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Ξυλοδεσιές

Οι ξυλοδεσιές που λειτουργούν ως ενισχυτικά στοιχεία της λιθοδομής, είναι άλλοτε εμφανείς και άλλοτε καλύπτονται από μια στρώση λίθων στην εξωτερική παρειά του τοίχου. Στην εσωτερική παρεία είναι είτε εμφανείς είτε καλύπτονται από το επίχρισμα. Πρόκειται για μια κατασκεύη απο δύο ξύλινα στοιχεία, ένα στην εξωτερική και ένα εσωτερική παρεία, που τρεχούν κατά μήκος του τοίχου και ενώνονται μεταξύ τους με κλάπες. Η κατασκεύη αύτη συναντάται συνήθως στο ύψος του πατώματος, της στέγης και ενίοτε στο ύψος του πρεκιού και της ποδιάς του παράθυρου, ή του πρεκιού της πόρτας.  Με την χρήση των ξυλοδεσιών δημιουργούνται οριζόντια διαζώματα ξύλινων πλαισίων τα οποία ενισχύουν την συνεργασία των δύο παρειών των τοίχων.

Μισοχαραχτή σύνδεση ξυλοδεσιών στην γωνία του κτιρίου. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτονται οι λαξευτοί γωνιόλιθοι.
Μισοχαραχτή σύνδεση ξυλοδεσιών στην γωνία του κτιρίου. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτονται οι λαξευτοί γωνιόλιθοι.
Μισοχαραχτή σύνδεση ξυλοδεσιών στην γωνία του κτιρίου. Διακόπτονται σε αυτή την περίπτωση οι λαξευτοί γωνιόλιθοι.
Μισοχαραχτή σύνδεση ξυλοδεσιών στην γωνία του κτιρίου. Διακόπτονται σε αυτή την περίπτωση οι λαξευτοί γωνιόλιθοι.
Λεπτομέρεια κατασκευής ξυλοδεσιάς
Λεπτομέρεια κατασκευής ξυλοδεσιάς
Γωνιακή ξυλοδεσιά, που υποστηρίζει γωνιακό εξώστη
Γωνιακή ξυλοδεσιά, που υποστηρίζει γωνιακό εξώστη
Ξυλοδεσιά και ράφι στην εσωτερική παρειά τοιχοποιίας
Ξυλοδεσιά και ράφι στην εσωτερική παρειά τοιχοποιίας
Εμφανείς συνεχόμενες ξυλοδεσιές σε εσωτερικό λίθινο τοίχο
Εμφανείς συνεχόμενες ξυλοδεσιές σε εσωτερικό λίθινο τοίχο
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Εμφανής εξωτερική ξυλοδεσιά στο ύψος του πρεκιού πόρτας
Εμφανής εξωτερική ξυλοδεσιά στο ύψος του πρεκιού πόρτας