Το Μάθημα

Ο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α: Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων», σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, είναι κύριο διατομεακό μάθημα και διδάσκεται, στο 5ο εξάμηνο σπουδών, με τη συνεργασία των διδακτικών περιοχών της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας – Τομέας Ι, Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων - και της Οικοδομικής - Τομέας IV, Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής.

 Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επιτόπια καταγραφή και ανάλυση ιστορικών (παραδοσιακών) οικισμών του ελληνικού χώρου και η επισήμανση του ιδιαίτερου πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα με τα ιδιαίτερα λειτουργικά, κατασκευαστικά και  μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων τους. 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως ευρύτερο πλαίσιο τη θεωρία και πρακτική της διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς η οποία είναι από τα σημαντικότερα πολιτιστικά αγαθά του κάθε τόπου και διαμορφώνει ουσιαστικά την ιδιαίτερη ταυτότητά του και τη σημερινή αξία του. Στην εποχή της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, η προστασία, η ερμηνεία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής της Ελλάδας, αποτελεί πλέον απόλυτη αναγκαιότητα. 

 Η Αρχιτεκτονική Κληρονομιά περικλείει σημαντικές αξίες ιδιαίτερες για τον κάθε τόπο. Αξίες μνήμης, αξίες πολιτιστικές και κοινωνικο - οικονομικές, αξίες χρηστικές, καθώς και αξίες αισθητικής ποιότητας, Εμπεριέχει πολλαπλά νοήματα και εκφράζει άμεσα τις κοινωνικό - οικονομικές συνθήκες και την ιστορία του τόπου στον οποίο αναπτύχθηκε. Αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής. Η καταγραφή και η ανάλυση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρησή της και σημαντικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό της σύγχρονης και μελλοντικής ανάπτυξης του κάθε τόπου. Αποτελεί ακόμη απαιτητική και ενδιαφέρουσα πρόκληση για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία.

Το μάθημα χρηματοδοτείται εδώ και αρκετά χρόνια ως Πρακτική Άσκηση, αρχικά από το πρόγραμμα των Δημόσιων Επενδύσεων και από το 2011 έως το 2016 από το ΕΣΠΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου την καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ελένη Μαΐστρου.