Τρικέρι

Εξώστες-Χαγιάτια( ανώτατο πάτωμα)

Εκφορά δύο επάλληλων ξύλινων φουρουσιώνΕμφανή επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Εμφανή επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Εμφανή επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Κρυφά επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Κρυφά επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Κρυφά επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες
Λοξό πέτρινο διάζωμα
Λοξό πέτρινο διάζωμα
Σοβατισμένη τριγωνική απόληξη του προβόλου

Εξώστες-Χαγιατιά(κατασκευή ανώτερου πατώματος)

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται οταν ο τελευταίος όροφος προβάλλει απο τις οικοδομικές γραμμές με τη μορφή εξωστών, και στην περίπτωση του Τρικερίου κλειστών εξωστών. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές οι περαστές βγαίνουν έξω με τη μορφή προβόλων . Τα συστήματα κατασκευής των ξύλινων προβόλων που παρατηρήσαμε και  μελετήσαμε είναι τα εξής:

Α)Εκφορά δύο επάλληλων ξύλινων φουρουσιών

  •Απελέκητοι κορμοί.

Ξύλινα απελέκητα δοκάρια( περαστές) εξέχουν πέρα απο την έξω παρειά του πέτρινου τοίχου  για περίπου 70 cm διαμορφώνοντας το συγκεκριμένο εξώστεγο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μόνο η άνω περαστή συνεχίζει εσωτερικά του πέτρινου τοίχου και διαμορφώνει το εσωτερικό πάτωμα. Τα μεταξύ τους ξύλα καρφώνονται με μεγάλα γυφτόκαρφα και το ανώτερο με τη σειρά του καρφώνεται στο στρωτήρα  του πατώματος ενώ ο κάτω κορμός σταματά στην εσωτερική παρειά του τοίχου. Για την ολοκλήρωση της όψης τα προεξέχοντα φουρούσια καλύπτονται με ένα λεπτό ξύλινο κάλυμμα το οποίο καρφώνεται με λεπτά μικρά καρφάκια στο στρωτήρα και στα ξύλινα φουρούσια

  •Λεπτά ημιλαξευτά ξύλα με νεροσταλάχτη και ενδιάμεσο καδρόνι
Στην περίπτωση αυτή τα δύο εξέχοντα φουρούσια βρίσκονται σε υποχώρηση το ένα με το άλλο και μεταξύ τους παρεμβάλεται ένα ενδιάμεσο καδρόνι που τους εξασφαλίζει σχετική συνεργασία και εμποδίζουν την μεταξύ τους ολίσθηση. Τα κενά ανάμεσα τους κλείνονται από μέσα με σανίδες που πέφτουν λοξά σε ειδικές εγκοπές που έχουν προβλεφθεί στα πλάγια των φουρουσιών. 
 

Β) Αντιστήριξη με αντηρίδες

•Εμφανή επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες.

Στην περίπτωση αυτή συναντάμε απελέκητες περαστές που αντιστηρίζονται με επεξεργασμένες αντηρίδες οι οποίες καρφώνονται στην κάτω περαστή και πακτώνονται στην κάτω τους πλευρά στον πέτρινο τοίχο. Στο σημείο πάκτωσης  με τον τοίχο ίσως να υπάρχει κι ένα πηχάκι στο οποίο καρφώνονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Μεταξύ της απόστασης των κύριων περαστών φαίνεται να έχουν προστεθεί μικρότερα δοκαράκια μεταγενέστερα ώστε να μειωθεί το άνοιγμα που έχει να γεφυρωθεί από το σανίδωμα. Επίσης οι αντιρήδες έχουν τοποθετηθεί στα σημεία που έχουμε δύο φουρούσια και όχι στα σημεία που εξέχει η περαστή του πατώματος χωρίς βοήθεια απο δεύτερο δοκάρι που σταματά στην εσωτερική παρειά του τοίχου. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το κοτετσόσυρμα που έχει τοποθετηθεί στη γωνία του προβόλου, προφανέστατα μεταγενέστερα, ώστε να ‘πιάσει’ ο σοβάς.

•Κρυφά επάλληλα φουρούσια αντιστηριζόμενα με αντηρίδες.

Η διαφορά στην κατηγορία αυτή ειναι πως οι περαστές του πατώματος καλύπτονται εξωτερικά με ένα ξύλινο κάλυπτρο που αποτελέιται από μικρές ξύλινες σανίδες οι οποίες καρφώνονται πάνω στο στρωτήρα και τις περαστές.

Άλλη περίπτωση είναι, οι αντηρίδες να καρφώνονται πάνω στις σανίδες του καλύματος και όχι στις ξύλινες περαστές δημιουργώντας μια τριγωνική απόληξη.

Γ)Λοξό πέτρινο διάζωμα

Μια ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί αυτό το κωνικό λοξότμητο πέτρινο διάζωμα κάτω απο το σαχνίσι. Πάνω σε αυτό τοποθετούνται τα ξύλινα προεξέχοντα φουρούσια  που ταυτίζονται και με τις εσωτερικές περαστές του πατώματος. Οι πέτρες του διαζώματος έχουν τοποθετηθεί η μία πάνω στην άλλη διακοπτόμενες από κονία(ώστε να μην υπάρξει ολίσθηση). Για την τελική επεξεργασία οι πετρες έχουν τμηθεί λοξά κυρίως για αισθητικούς λόγους.

Δ)Σοβατισμένη τριγωνική απόληξη του προβόλου

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ξύλινη κατασκευή με σοβά μπαγδατόπηχες ή στην αρχική κατασκευή. Αυτη η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.