Τρικέρι

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Το Τρίκερι έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός οικισμός, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας, με μικρές αλλοιώσεις  σύμφωνα με τον  ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978.

Πηγή : http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19044

Όροι δομήσεως


1.α) Ελάχιστον πρόσωπον: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: τριάντα (30) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: χίλια (1.000) τ.μ.
1.γ) Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων περιπτώσεων 1α και 1β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμών:
α) Στερουμένων εγκεκριμένου σχεδίου εφόσον κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως τού παρόντος έχουν εμβαδόν και διαστάσεις που καθορίζονται από το 19.7.1979 Π. Δ/τος «περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 401Δ/79).
β) Εκείνα που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και είτε στερημένους όρους  δόμησης  ως προς το εμβαδόν και τις  διαστάσεις Δ/τος, εφ’όσον κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν εμβαδόν και διαστάσεις μη υπολειπομένας των δια του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», (ΦΕΚ 124/Α) προβλεπομένων ή των τυχόν ισχυόντων δια αυτά ειδικών διατάξεων.


 Σύστημα δομήσεως

Ορίζεται των πτερύγων, αφιεμένης υποχρεωτικώς ελαχίστης αποστάσεως από τα πλάγια  των  οπισθίων ορίων του οικοπέδου, μέχρι της ανεγερθησομένης οικοδομής ενενήντα εκατοστά του μέτρου (0,90).
 

Κάλυψη

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης  των οικοπέδων ορίζεται το εξήντα επί τις εκατό (60%) της επιφανείας αυτών, απαγορευομένης καλύψεως μείζονος των εκατόν πεντήκοντα τετραγωνικών μέτρων (150 τ.μ.) υπό μιας μόνον οικοδομής αλλά επιβαλλομένης της μορφολογικής διασπάσεως της συνολικής καλύψεως εις τμήματα επιφανείας ουχί μείζονος των εκατόν πεντήκοντα τετραγωνικών μέτρων (150 τ.μ.) έκαστον, οσάκις η συνολική κάλυψη είναι μεγαλυτέρα.
3.α) Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η μη κατά τα ως άνω διάσπασις της συνολικής καλύψεως, προκειμένου δια κοινωφελή κτίρια και τουριστικά τοιαύτα, και εφ΄ όσον ταύτα ανοικοδομούνται εκτός του κεντρικού πυρήνος του οικισμού. Δια τας περιπτώσεις αυτάς είναι υποχρεωτική η υποβολή εις την Επιτροπήν Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, προς κατ? αρχήν έγκρισιν, προμελέτης του ανεγερθησομένου κτιρίου. Αύτη θα περιλαμβάνει: α) τοπογραφικόν της περιοχής εις  απεικονίζεται τόσον η προς ανέγερσιν οικοδομή, όσον και αι τυχόν υφιστάμεναι όμοροι, β) φωτογραφίας του αμέσου προς την ανεγερθησομένην οικοδομήν περιβάλλοντος και γ) κατόψεις, τομές και όψεις της ανεγερθησομένης οικοδομής υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίση της να μεταβάλη την θέσιν της οικοδομής εντός του οικοπέδου, και να επιβάλλει την διάσπασιη αυτής εις περισσοτέρας, επί σκοπώ όπως εξασφαλίζεται ή διατήρηση της παραδοσιακής κλίμακος του οικισμού και εις τας υπό ανέγερση οικοδομής.
 

Συντελεστής δόμησης

4. Συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων (σ.δ.) ορίζεται ογδοήκοντα εκατοστά (0.80).
5. Κατά παρέκκλισιν των εδαφίων 3 και 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών συνολικής επιφανείας όλων των ορόφων ουχί μείζονος των εκατόν είκοσι τετρ. μέτρων (120 τ.μ.) και υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα προκύπτη ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων μείζον του ογδοήκοντα επί τοις εκατόν (0.80).
6. Εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου προσμετρούνται οι υπόγειοι χώροι ή τμήματα αυτών εφ? όσον η οροφή των υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος τους υπογείους χώρους ή τα τμήματα αυτών φυσικού εδάφους πέραν του ενός μέτρου (1 μ.).
7. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται εις τρεις (3), ανεξαρτήτως πλάτους οδού. Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται κατά την κρίσιν της να επιβάλη υποχώρησιν της οικοδομής εις το εσωτερικόν του οικοπέδου προς επίτευξιν μεγαλυτέρας αποστάσεως από της έναντι γραμμής δομήσεως.
8. Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών ορίζεται ως ακολούθως: Εις ουδεμίαν θέσιν των όψεων αυτών επιτρέπεται να υφίσταται ύψος υπερβαίνον τα δέκα μέτρα (10 μ.) μετρούμενον από του φυσικού εδάφους ή του προϋφισταμένου τεχνητώς διαμορφωμένου τοιούτου εις την εξεταζομένην θέσιν της οικοδομής μέχρι του υψηλοτέρου σημείου αυτής μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
8.α) Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή πλην στέγης, καπνοδόχων και αεραγωγών. Αι εξαιρούμεναι αύται κατασκευαί επιβάλλεται να έχουν μορφήν, διαστάσεις, κλίσεις κλπ. απολύτως συμφώνους προς τα παραδοσιακά πρότυπα. Ομοίως επιτρέπεται η εγκατάστασις ηλιακών θερμοσιφώνων ? υπό την προϋπόθεσιν ότι οι μεν ηλιακοί συλλέκται θα ενσωματώνωνται εις την στέγην και εφ? όσον τούτο δεν είναι τεχνικώς εφικτόν θα επικάθηνται αυτής, ακολουθούντες απολύτως την κλίσιν της, το δε δοχείον αποθηκεύσεως του θερμού ύδατος θα τοποθετήται κάτωθεν της στέγης. 
9. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως οικοδομής εις αντικατάστασιν παλαιάς τοιαύτης υφισταμένης κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, η νέα οικοδομή τοποθετείται υποχρεωτικώς εις την θέσιν της παλαιάς. Αλλαγή θέσεως της νέας οικοδομής δύναται να επιτραπή μόνον μετ' έγκρισιν της Ε.Ε.Α.Ε, αλλ' άνευ υπερβάσεως των επιτρεπομένων, συντελεστού δομήσεως και ποσοστού καλύψεως.
Η ύπαρξις και ακριβής θέσις της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου ως και εν σχέσει προς τας ομόρους ιδιοκτησίας θ' αποδεικνύεται δια φωτογραφιών θεωρημένων παρά της αρμοδίας δια την έκδοσιν των σχετικών αδειών κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως Αρχής.
 

10. Απαγορεύονται αι κατασκευαί: α) κτιρίων επί υποστηλωμάτων (SUR PILLOTIS) και 
β) λυομένων οικίσκων εις ολόκληρον την περιοχήν, την καθοριζομένην υπό των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων των οικισμών του όρους Πηλίου.

Σύνθεση όγκων- Διάταξη κτιρίων- Μορφολογικά στοιχεία.


1. Η διάταξις των όγκων των κτιρίων επιβάλλεται να προσαρμόζεται εις τα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος, ως προς την σύνθεσιν, την κλίμακα και τας αναλογίας των επί μέρους όγκων. Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται να επιβάλη τροποποιήσεις προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανεξαρτητοποίησις τμημάτων του όγκου του κτιρίου, μέχρι και της δημιουργίας πλειόνων απολύτως διακεκριμένων κτιρίων, εάν τούτο επιβάλλεται από τας συνθήκας και τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος.
2. Επιβάλλεται η κατασκευή τετρακλινούς ή πολυκλινούς στέγης δια την κάλυψιν των κτιρίων, με τας απολύτως ελαχίστας κατά τα παραδοσιακά πρότυπα κλίσεις και πάντως ουχί μεγαλυτέρας των τριάκοντα πέντε επί της εκατόν (35%). Η επικάλυψις της στέγης επιβάλλεται να γίνεται δια πλακών Πηλίου. Μόνον εις τους οικισμούς της ομάδος ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δύναται η επικάλυψις να γίνη και δια βυζαντινών κεράμων.
Η κατασκευή της τετρακλινούς ή πολυκλινούς κατά τα ως άνω στέγης είναι υποχρεωτική έστω και αν άνωθεν του κατασκευαζομένου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου ή ορόφων.
Η στέγη επιβάλλεται να προεξέχη εκ των όψεων του κτιρίου κατά πεντήκοντα έως εβδομήκοντα εκατοστά (0.50 ? 0.70) του μέτρου.
εται δια βυζαντινών κεράμων".