Τρικέρι

Λιθοδομές

ξερολιθιά σε αυλήσκίτσο ξερολιθιάςαργολιθοδομή 1αργολιθοδομή 2σκίτσο τμήματος αργολιθοδομήςημιλαξευτή τοιχοποιία στιγμιότυπο κατασκευής ημιλαξευτής τοιχοποιίας

Οι λιθοδομές στον οικισμό που μελετήσαμε παρουσιάζουν ποικιλία ως  προς τον βαθμό λάξευσης της πέτρας, τον τρόπο κατασκευής  της εκάστωτε τοιχοποιίας, την ύπαρξη συνδετικού κονιάματος και την αρμολόγηση. Αποτελούν τον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Παρακάτω παραθέτουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα λιθοδομών στο Τρίκερι.

ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ

Τις συναντάμε συνήθως στις παρειές των καλντερημιών, ως χώρισμα της κάθε ιδιοκτησίας-οικοπέδου, καθώς χρησιμοποιούνται  και  για την εσωτερική διαρρύθμιση των αυλών.  Για την κατασκευή τους, τοποθετούνται ανεπεξέργαστοι λίθοι ο ένας πάνω στον άλλον μαζί με μικρότερες πέτρες οι οποίες με τη λογική της σφήνας εξασφαλίζουν την λιθοσυμπλοκή.

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Είναι τοιχοποιίες με λίθους που έχουν υποστεί μικρή επεξεργασία και συνδέονται μεταξύ τους με κονίαμα.  Συχνή είναι και η επικάλυψή τους με στρώμα ασβέστη. Τις συναντήσαμε σε υπόγεια, τοίχου αντιστήριξης αλλά και σε ανωδομές κτηρίων

ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Αποτελούνται από επεξεργασμένους λίθους και η σύνδεσή τους εξασφαλίζεται με στρώσεις κονιάματος. Έχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, γι αυτό και τις συναντάμε στα κτήρια του οικισμού και στις αυλές των αρχοντικών.