Πιτροφός

Χάρτης εξέλιξης - ανάπτυξης οικισμού

Οι πρώτες εγκαταστάσεις του οικισμού δημιουργήθηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα της σημερινής του έκτασης κατα την εποχή της τουρκοκρατίας (15ος αι.). Ένας δεύτερος αρχικός πυρήνας σχηματίστηκε στην περιοχή του παλαιού σχολείου. Η κατασκευή του επαρχιακού οδικού δικτύου την δεκαετία του 1920 οδήγησε στην σταδιακή προς το νότο εξάπλωση.