Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Το 1925 αποφασίζεται για το Λεωνίδιο για πρώτη φορά σχέδιο ρυμοτομίας  με το 361/18-11-1925 ΦΕΚ, και στη συνέχεια τροποποιείται ως προς τα όριά του το 1926, 1928 και 1930 με τα 414Α, 12Α ΚΑΙ 207Α ΦΕΚ αντίστοιχα.

Το 1975 αποφασίζεται η δέσμευση χώρου για την ανέγερση ειρηνοδικείου με το 251Δ ΦΕΚ

Το 1977 με το 98Δ ΦΕΚ εγκρίνονται όροι δόμησης για τον αρχικό οικισμό, αλλά και ένα ακόμα τμήμα του. Οι όροι αυτοί συνοπτικά είναι:

 1. Μέγιστη κάλυψη 60%,
 2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,50 μέτρα,
 3. Μέγιστος ΣΔ 1,
 4. υποχρεωτική στέγη στα διώροφα κτίρια με βυζαντινά κεραμίδια, ενώ επιτρέπεται το δώμα στα μονώροφα με υποχρεωτικό περιμετρικό στηθαίο.
 5. Τα παράθυρα πρέπει να είναι ξύλινα με αναλογία 1:2 ή 1:1,5.
 6. Τα προστεγάσματα θα είναι ξύλινα ή με προβολή της κεκλιμένης στέγης.
 7. Τα στηθαία να είναι συμπαγή.
 8. Στα καταστήματα προθήκες και πλαίσια ασφαλείας θα είναι ξύλινα.
 9. Οι εξώστες να απέχουν 1 μέτρο από τις δίεδρες γωνίες, να μην έχουν μήκος μεγαλύτερο των 3μ και πλάτος ως 70 εκατοστά.
 10. Επιτρέπεται το οπλισμένο σκυρόδεμα υπό την προϋπόθεση να μην φαίνονται οι δοκοί και τα υποστυλώματα στις όψεις.
 11. Οι μαντρότοιχοι μπορούν να έχουν ύψος εώς 2,5 μ. και θα πρέπει να επιχρίονται υποχρεωτικώς.
 12. Οι αυλόθυρες να είναι ξύλινες.
 13. Υποχρεωτικό επίχρισμα στις όψεις με υποχρεωτικές επιλογές χρωμάτων λευκό, υπόλευκο ή ώχρα.
 14. Τα βοηθητικά κτίσματα δεν θα προσαρμόζονται στις όψεις.
 15. Απαγορεύση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων.
 16. Σε περίπτωση αποκαταστάσεων – επισκευών υφιστάμενων, δεν εμπίπτουν στους παραπάνω όρους.
 17. Η ανέγερση ή προσθήκη ιδιωτικών καθώς και δημοσίων χώρων, υπόκειται σε έλεγχο επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου.
 18. Πριν την κατεδάφιση οποιουδήποτε παραδοσιακού κτίσματος, απαιτείται φωτογράφιση και πλήρη αποτύπωση (κατόψεις, όψεις, τομές ) καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Έναν χρόνο αργότερα βάσει του ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978 ο οικισμός χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός και οι όροι δόμησης άλλαξαν ως εξής:

 1. Άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα στο κεντρικό τμήμα του οικισμού πρέπει να έχουν ελάχιστα πρόσωπο 12 μ., βάθος 18 μ. και επιφάνεια 300 τ.μ., ενώ στον υπόλοιπο οικισμό  πρέπει να έχουν ελάχιστα πρόσωπο 25 μ., βάθος 40 μ. και επιφάνεια 2.000 τ.μ., με παρεκκλίσεις όσα υφίσταντο κατά την 15.6.1968.
 2. Μέγιστη κάλυψη 80% στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, 50% στο υπόλοιπο
 3. ΣΔ 0,8 στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, 0,5 στο υπόλοιπο
 4. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 (εκτός αν λόγω μεγάλης κλίσης προκύψει 3ος)
 5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7 μ.
 6. Για διαμόρφωση ΡΓ αποφαίνεται αρχιτεκτονική επιτροπή.
 7. Πριν την κατεδάφιση απαιτείται λεπτομερής αποτύπωση.
 8. Απαγορεύεται η κατασκευή επί υποστυλωμάτων (pilotis)
 9. Υποχρεωτκή στέγη
 10. Όψεις ελέγχονται από αρχιτεκτονική επιτροπή
 11. Απαγορευση πετασμάτων
 12. Απαγορευονται διαφημιστικές πινακίδες
 13. Επιτρέπονται χρήσεις οικιστικές, κοινωνικού εξοπλισμού και κοινής ωφέλειας.
 14. Απαγορεύονται χρήσεις βιοτεχνίας, βιομηχανίας και υψηλής όχλησης. Χρήσεις εκτός κατοικίας υπόκεινται σε έλεγχο.

Στη συνέχεια τα έτη 1982 και 1983 δεσμεύονται χώροι για την ανέγερση δημαρχείου και υγειονομικού σταθμού με τα ΦΕΚ 198Δ και 105Δ αντίστοιχα.

Το 1992 με το ΦΕΚ 1310Δ, δεσμεύεται χώρος για την ανέγερση κτιρίου του υπουργείου Γεωργίας, ενώ το 1994 με το ΦΕΚ 834Δ τροποποιούνται τα όρια του οικισμού

Το 2010 οριοθετείται το ρέμα Δαφνώνα με το ΦΕΚ 353 ΑΑΠ,  με 50 Μέτρα εκατέρωθεν της κοίτης του και έτσι δημιουργείται ο παραποτάμιος δρόμος που αποτελεί και τον περιφερειακό δρόμο της πόλης με αποτέλεσμα να την ανακουφίσει από την κίνηση που διοχετεύοταν εξαιτίας των διερχόμενων οχημάτων. Την ίδια χρονιά με το ΦΕΚ 451ΑΑΠ χαρακτηρίζεται το Λεωνίδιο ως ιστορικός οικισμός.