Το Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης

Το μάθημα της Αναγνώρισης Παραδοσιακού Οικισμού του 5ου εξαμήνου, από το 2011 έχει χαρακτηρισθεί στο πρόγραμμα σπουδών ως «Πρακτική Άσκηση» η οποία τυγχάνει ειδικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας, για την εκπόνησή της. Στο μάθημα συμμετέχουν 250 περίπου σπουδαστές κάθε χρόνο.

Το υλικό που συγκεντρώνεται κατά την επιτόπια εργασία των σπουδαστών/τριών στους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας, ταξινομείται και παρουσιάζεται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και καταχωρείται σε μία Βάση Δεδομένων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής με στόχο να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέο πληροφοριακό υλικό. Η Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει τα στοιχεία των οικισμών καθώς και όλων των σπουδαστών που εκπονούν την Π.Α και των καθηγητών που τους επιβλέπουν.

Τα αποτελέσματα της εργασίας των σπουδαστών έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την πολιτεία, δεδομένου ότι αναδεικνύουν τόσο τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά των ιστορικών οικισμών και κατασκευών, όσο και τα προβλήματα τους. Η δημοσιότητα του έργου θα συμβάλλει άμεσα στην κατανόηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από την συντήρηση και αποκατάσταση των παλαιών και ιστορικών κατασκευών έναντι της κατεδάφισής τους και ανέγερσης νέων.