Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Τοιχοποιίες Εξωτερικές : Τρόποι Δόμησης

ΞηρολιθοδομήΞηρολιθοδομήΑργολιθοδομήΑργολιθοδομήΑργολιθοδομήΑργολιθοδομήΑργολιθοδομήΑργολιθοδομή η οποία έχει περαστεί με τσιμέντο κι έχουν χαραχτεί οι αρμοίΑργολιθοδομήΛιθοδομή από ημίξεστους λίθουςΛιθοδομή από ημίξεστους λίθους

 

Τα κύρια είδη λιθοδομών που συναντάμε στα Λαγκάδια είναι τρία

  • Ξηρολιθοδομές : η δόμηση γίνεται χωρίς τη χρήση συνδετικού κονιάματος μεταξύ των λίθων. Με τον τρόπο αυτό γίνονται μόνο πρόχειρες κατασκευές.
  • Αργολιθοδομές : η δόμηση γίνεται με αργούς λίθους και κονίαμα. Σε θέσεις γωνιών,παραστάδων,διασταυρώσεων,συναντήσεων γίνεται χρήση ακρογωνιαίων λίθων (αγκωναριών). Οι αργολιθοδομές είναι το πιο συνηθισμένο είδος τοιχοποιίας.
  •  Λιθοδομές από ημίξεστους λίθους : η δόμηση γίνεται με λίθους ημιεπεξεργασίας ορθογώνιας ή πολυγωνικής εξωτερικής μορφής.